top of page

Beloningsbeleid

Stichting Christians For Children is aangemerkt met een ANBI-status. Dit betekend dat minimaal 90% van de inkomsten ten goede dient te komen aan het algemeen nut. Ook betekent dit dat bestuursleden niet worden betaald, maar wel recht hebben op een vrijwilligersvergoeding. Het gehele bestuur kiest er vrijwillig voor elk jaar afstand te doen van deze vrijwilligersvergoeding als gift aan de stichting. 

Onkosten worden wel vergoed wanneer deze gemaakt zijn. Denk hierbij aan kilometer vergoeding en gemaakte kosten voor de stichting. 

Beleidsplan

Doelstellingen en strategie 

 

De hoofddoelstelling voor stichting Christians For Children: 

Wij hebben een stichting opgezet op 16-04-2020 die wezen en daklozen kinderen in Kenia en Oeganda heel blij gaat maken, want geen enkele andere stichting heeft zo´n breed takenpakket als C4C . Ook ga ik hierbij vooral spullen verzamelen zoals schoolbenodigdheden, schoenen en schooluniformen. En zullen wij als bestuur onze steun bijdragen bij het verwezenlijken van een school, kerk, waterput en kwalitatieve verblijf plek.  

Subdoelstellingen: 

Ondersteunen in het onderwijs om persoonlijk aan te bieden voor hogere kwaliteit in het onderwijs daar en zo het toekomstperspectief van de kinderen te verbreden.  

 

Strategisch plan: 

Door de stichting vanuit Nederland op te zetten, hier mijn sponsoren te werven en het inzamelen van goederen, financieel een groter aandeel hebben in derde wereld landen. Door contacten, basisscholen en kerken, kan de stichting een groot marktaandeel hebben en de kinderen in 3e wereld landen een betere toekomst bieden. Doordat de stichting werkt vanuit christelijk oogpunt zal het samenwerken  met kerken makkelijker worden,  wat er voor zorgt dat de stichting groot kan worden. Ik zal werken met een klein bestuur van 3 tot 5 personen om alle communicatie in de kortste banen te leiden. Dit om miscommunicatie zoveel als mogelijk te voorkomen.  

Het bestuur zal ongeveer 1x per 8 weken bijeenkomen om visie en plannen door te spreken. Daarbij goed te kijken of de doelen en de beoogde afspraken die gemaakt zijn, nog altijd realistisch en haalbaar zijn.  

Social media is ons eerste communicatiemiddel voor de contacten met Kenia en Uganda. Ook biedt social media een groter aanbod en bereik om mensen te werven! 

Om in Nederland naamsbekendheid te realiseren voor de stichting richten wij ons als stichting op bepaalde plekken. Denk hierbij aan EO jongeren dag, opwekking, worship marathons etc. Om zo de stichting te promoten en hierdoor ook verbinding te leggen met andere organisaties, zodat wij als stichting nog betere contacten krijgen voor de kinderen in Kenia en Uganda. 

 

Visie 

 

Lukas 4:18-19                                                             

Jakobus 1:27

Stichting Christians For Children is een organisatie die zich richt op de zorg voor wezen en dakloze kinderen in Afrika. Wij richten ons in eerste instantie op de voorziening in de basisbehoeften, te weten: eten, drinken, onderdak en onderwijs.  

Naast het voorzien in de basisbehoeften voor de weeskinderen in het natuurlijke, zal er focus zijn op de grootste behoefte: God!

Zo bouwen we aan een hoopvolle toekomst zoals deze beloofd staat in Jeremia 29:11.

We bevorderen zelfvoorzienend leven en zelfredzaamheid, bouwen aan communes met o.a. het planten van scholen en kerken met Geest vervuld onderwijs.

We willen de lokale economie stimuleren door de leiders van de weeshuizen te trainen in het verkrijgen van meerdere inkomstenbronnen: te denken aan landbouw, verkoop, evangeliseren/ prediken. Hiernaast is ook het doel om de leiders te trainen in discipelschap.

Wij willen de kinderen stimuleren om te sporten en hier vanuit sportclubs opzetten.

Hiernaast richten wij ons op het afbreken van corrupte systemen en willen we invloed uitoefenen op politici om de culturen in de landen te veranderen, waarbij we het doel hebben de landen niet te verwesteren. Daniël 5 en Genesis 41:37-57

 

Pijlers:

 • Volwassen christenen die de stichting leiden vanuit de Heilige Geest. Verwacht het niet van mensen, God is onze bron!

 • Waar behoefte is nemen we de tijd voor bidden en vasten, voor visie en richting van de Heilige Geest.

 • De dingen doen die Jezus deed en nog grotere! Johannes 14:12-14

 • Werken vanuit de cultuur van eer. Wat verstaan wij hierin?

  • Excelleren in wat je doet

  • Je afspraken nakomen

  • Elkaar aan durven spreken op een opbouwende wijze wanneer je bemerkt dat er iets niet helemaal lekker lijkt te gaan

  • Op tijd komen op afspraken

  • Doen wat je zegt en zeggen wat je doet

  • Werken vanuit Bijbelse principes

  • Er verzorgd bijlopen wanneer je de stichting vertegenwoordigd

 

Marktomvang 

Stichting C4C is gericht op wezen en daklozen kinderen. In eerste instantie gericht op Kenia en Oeganda. Waarna de stichting zich uit gaat breiden wereldwijd in ontwikkelingslanden. Te beginnen in Afrika. Kinderen worden van de straat gehaald en naar een centraal punt gebracht, gevestigd in Eldoret, waar momenteel al 150 kinderen worden opgevangen. Dit om de kinderen onderdak, eten, drinken en onderwijs te bieden.  

Momenteel zijn er plannen een eigen stuk land aan te schaffen, om hier een eigen thuisbasis te creëren voor de kinderen. Hier wil stichting C4C zich op gaan richten om hierin te investeren, zodat de kinderen altijd onderdak hebben, mogelijkheid krijgen voor onderwijs en centraal eten en drinken kunnen verschaffen. 

Verder heb ik contact met David Mwita in Kisumu in Kenia. Zijn vrouw Caren en hij hebben een eigen stuk land waar nog een plek mist om de kinderen op te vangen. Momenteel zijn de huizen daar gemaakt van klei en niet opgewassen tegen hevige regen en stormval. Wanneer het hard geregend heeft, lopen alle kamers onder water. Hierin wil stichting C4C zijn steentje bijdragen op financieel maar ook maatschappelijk gebied. Ondersteuning bieden bij de realisatie van een nieuw gebouw.  

De eerste realisaties van de projecten zullen gericht zijn op het terrein van David en Caren in Kisumu.  

Wat voor de stichting van belang is, is dat er subsidies en sponsoringen geworven gaan worden. Dit zullen wij doen zoals eerder benoemd in het kopje visie.  

De stichting is zoekende naar vele samenwerkingen met andere organisaties en stichtingen, want samen staan we sterk.  

 

Concurrentie 

 

Stichting C4C is niet gericht op concurreren met andere organisaties of instanties, maar zoekt juist naar samenwerking en verbinding. Dit om een wezenlijk verschil te maken in de wereld. Wij kijken naar waar we kunnen leren en wat wij anderen weer kunnen leren. Samen zijn we het lichaam van Christus.  

  

Product 

De diensten die de stichting zal leveren zijn als volgt: 

 • Sponsoren projecten 3e wereld landen 

 • Aanleveren schoolartikelen 

 • Aanleveren schooluniformen 

 • Aanleveren schoenen 

 • Het leveren van eten en drinken 

 • Ondersteuning bieden in onderwijs en sport 

 • Kerkelijke ondersteuning geven 

 • Opbouwen dorpen denk hierbij aan: kerk, school, kwalitatief onderkomen en watervoorzieningen voor de desbetreffende kinderen waar vesting geboden wordt op deze plaats 

 

Financieel 

Stichting C4C is officieel opgericht op 16-04-2020 met bijbehorende akte waarin de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status is vastgelegd. Dit om een betrouwbaarheidslabel af te geven naar onze donateurs en sponsoren. Deze giften kunnen zodoende aan het einde van het jaar opgegeven worden bij de belastingdienst. Daarnaast is er een zakelijke rekening geopend. De  bank die wij hebben gevonden hiervoor voldoet qua visie aan de door ons gestelde eisen, te weten: gaan voor een betere wereld. Ook was deze rekening in onderhoud kosteloos en is geld makkelijk te transporteren naar buitenlandse rekeningen, aangezien dit onze doelgroep is.  

De belastingdienst heeft vastgesteld in een brief op 20-04-2020 dat de stichting is vrijgesteld van de volgende aangiftes: omzetbelasting, loonheffingen en de Vennootschapsbelastingen.  

Door ANBI geregistreerd te zijn geeft dit aan dat er geen loonkosten worden vergoed aan bestuursleden of enige andere betrokkenen. En de stichting heeft zodoende geen winstoogmerk. 

Momenteel is de stichting bezig naar het kijken om subsidies te verwezenlijken door contact te hebben met subsidiegezocht.nl te Emmeloord. Wanneer dit niet mogelijk is zal de stichting haar pijlen op andere instanties gaan richten.  

De stichting heeft al 2 vaste sponsoren per maand, die voor een prettige bijdragen zorgen. Wel is de stichting nog op zoek naar meerdere vaste donateurs.  

Het bestuur zal door middel van vergaderingen gaan kijken of er mogelijkheden zijn tot giftkaarten en eventueel een QR-code te ontwikkelen waardoor mensen eenmalig of maandelijks een bijdragen kunnen leveren.  

Inmiddels is er een redelijk startbudget waarin de kleinere goederen eventueel al gerealiseerd kunnen worden. Denk hierbij aan schoenen, eten en drinken en eventueel schoolbenodigdheden. 

Het bestuur zou het wenselijk vinden dat er kleinere sponsoracties gehouden worden op basisscholen. Denk hierbij aan cakes bakken, lege flessen verzamelen, sponsorlopen etc. Maar ook voorlichtingen verschaffen over de te realiseren projecten.    

Ook beoogd de stichting samen werkingen te betrachten met kerken en christelijke evenementen om eventueel extra collectes/ sponsorgelden op te halen. 

Daarnaast is er nog een ander mooi initiatief om financiën op te halen. Dit zullen wij doen door middel van het bedrukken van kleding/ accessoires (mutsen, handschoenen etc.). Met Bijbelteksten en eventueel het C4C logo wanneer gewenst. 

Als laatste te vermelden bron van inkomsten is door (horeca) bedrijven te benaderen om daar eventueel een spaarpot neer te zetten waarbij klanten/ gasten een donatie kunnen doen. En is er ook nog de supermarkten waarbij de emballage ook gedoneerd kan worden aan een goed doel. Zodoende wil de stichting hierbij naar de mogelijkheden kijken of wij in aanmerking komen als goed doel voor supermarkten. 

 

 

 

Financiële doelen die behaald zijn zullen vermeld worden op onze website. En daarbij ook de ontwikkelingen waar het bestuur mee bezig is zodat sponsoren en mensen die geld doneren weten waar de stichting mee bezig is.  

Alles met betrekking tot financiën is in handen van de penningmeester. Hij beheerd de financiën en de bankrekening van stichting C4C.    

 

Samenwerking 

Stichting C4C vind het belangrijk in de eerste plaats dat er een goede communicatielijn is tussen de stichting en de desbetreffende personen op de locaties in Kenia en Oeganda.  

De stichting heeft voor ogen om met zoveel mogelijk instanties samen te werken en te sparren. Hoe meer betrokkenen, hoe meer kennis. 

Door de inzet en betrokkenheid van adviseurs, kan de stichting bouwen aan vele nuttige en relevante contacten. 

Ook wil de stichting samenwerking betrachten met vele basisscholen door heel Nederland om sponsoracties en voorlichtingen te geven. En zodoende te investeren in de lopende projecten. 

Naast basisscholen wil  stichting C4C ook samenwerken met kerkgenootschappen die open staan voor samenwerking met onze stichting.  

De stichting wil zichzelf ook profileren op meerdere christelijke evenementen om naamsbekendheid te verwerven en contact te leggen met andere stichtingen en organisaties.  

Het bestuur vind het prettig dat er onderling een goede samenwerking is en een vertrouwensband wordt opgebouwd. Dit doet men door regelmatig te vergaderen, maar ook elkaar op de hoogte te houden via mail en Whatsapp, zodat praktische zaken snel geregeld kunnen worden en dat er ook heldere en duidelijke communicatie is op deze wijze. Zo voorkomen we op grote schaal miscommunicatie en blijven de lijntjes kort. Samen bidden is een basis waarden binnen het bestuur, vooral ook om de neuzen dezelfde kant op te houden!

bottom of page