top of page

Beloningsbeleid:

Stichting Christians For Children is aangemerkt met een ANBI-status. Dit betekend dat minimaal 90% van de inkomsten ten goede dient te komen aan het algemeen nut. Ook betekent dit dat bestuursleden niet worden betaald, maar wel recht hebben op een vrijwilligersvergoeding. Het gehele bestuur kiest er vrijwillig voor elk jaar afstand te doen van deze vrijwilligersvergoeding als gift aan de stichting. 

Onkosten worden wel vergoed wanneer deze gemaakt zijn. Denk hierbij aan kilometer vergoeding en gemaakte kosten voor de stichting. 

Beleidsplan:

Doelstellingen en strategie 

 

De hoofddoelstelling voor stichting Christians for Children: 

Wij hebben een stichting opgezet op 16-04-2020 die wezen en daklozen kinderen in Kenia en Oeganda heel blij gaat maken, want geen enkele andere stichting heeft zo´n breed takenpakket als C4C . Ook ga ik hierbij vooral spullen verzamelen zoals schoolbenodigdheden, schoenen en schooluniformen. En zullen wij als bestuur onze steun bijdragen bij het verwezenlijken van een school, kerk, waterput en kwalitatieve verblijf plek.  

Subdoelstellingen: 

Ondersteunen in het onderwijs om persoonlijk aan te bieden voor hogere kwaliteit in het onderwijs daar en zo het toekomstperspectief van de kinderen te verbreden.  

 

Strategisch plan: 

Door de stichting vanuit Nederland op te zetten, hier mijn sponsoren te werven en het inzamelen van goederen, financieel een groter aandeel hebben in derde wereld landen. Door contacten, basisscholen en kerken, kan de stichting een groot marktaandeel hebben en de kinderen in 3e wereld landen een betere toekomst bieden. Doordat de stichting werkt vanuit christelijk oogpunt zal het samenwerken  met kerken makkelijker worden,  wat er voor zorgt dat de stichting groot kan worden. Ik zal werken met een klein bestuur van 3 tot 5 personen om alle communicatie in de kortste banen te leiden. Dit om miscommunicatie zoveel als mogelijk te voorkomen.  

Het bestuur zal ongeveer 1x per 8 weken bijeenkomen om visie en plannen door te spreken. Daarbij goed te kijken of de doelen en de beoogde afspraken die gemaakt zijn, nog altijd realistisch en haalbaar zijn.  

Social media is ons eerste communicatiemiddel voor de contacten met Kenia en Uganda. Ook biedt social media een groter aanbod en bereik om mensen te werven! 

Om in Nederland naamsbekendheid te realiseren voor de stichting richten wij ons als stichting op bepaalde plekken. Denk hierbij aan EO jongeren dag, opwekking, worship marathons etc. Om zo de stichting te promoten en hierdoor ook verbinding te leggen met andere organisaties, zodat wij als stichting nog betere contacten krijgen voor de kinderen in Kenia en Uganda. 

 

Visie 

Stichting C4C beweegt vanuit christelijk oogpunt. We zijn erop gericht om wezen en daklozen kinderen in 3e wereld landen, een onderdak, voedsel en drinken en (christelijk) onderwijs te bieden. Dit om een vele malen beter toekomstperspectief te creëren voor deze kinderen, waarin ze straks kunnen werken en maatschappelijk hun bijdragen kunnen gaan leveren. De stichting is gericht op ondersteuning bieden op financieel maar ook zeker op maatschappelijk vlak.  

Alle inkomsten die de stichting zal verwerven zullen ten bate komen van de kinderen.    

Ook is het belang van de stichting om mensen op de locatie in beweging te krijgen om mee te werken aan de projecten rondom het bouwen van een school, kwalitatief onderkomen en kerk en daarnaast ook waterputten. Dit is nodig om de leefomgeving van de kinderen te verbeteren, zodat men daarna een goede en veilige leefomgeving heeft.  

De 3 drijfveren van de stichting zijn geloof, hoop en liefde!!! Daarin vinden wij het belangrijk dat net zoals de Here Jezus wandelde hier op aarde en omzag naar wezen en weduwen. Dus naar de minstbedeelden van de samenleving ging om zijn liefde te tonen. Zo willen wij als bestuur en stichting dit ook uitdragen naar onze omgeving.   

Samen bidden en aanbidden is de belangrijkste basiswaarden van de stichting! Het evangelie van Jezus Christus staat centraal! 

 

Marktomvang 

Stichting C4C is gericht op wezen en daklozen kinderen. In eerste instantie gericht op Kenia en Oeganda. Waarna de stichting zich wil uit gaan breiden wereldwijd in ontwikkelingslanden in Afrika. Kinderen worden van de straat gehaald en naar een centraal punt gebracht, gevestigd in Eldoret, waar momenteel al 150 kinderen worden opgevangen. Dit om de kinderen onderdak, eten, drinken en onderwijs te bieden.  

Momenteel zijn er plannen een eigen stuk land aan te schaffen, om hier een eigen thuisbasis te creëren voor de kinderen. Hier wil stichting C4C zich op gaan richten om hierin te investeren, zodat de kinderen altijd onderdak hebben, mogelijkheid krijgen voor onderwijs en centraal eten en drinken kunnen verschaffen. 

Verder heb ik contact met David Mwita in Kisumu in Kenia. Zijn vrouw Caren en hij hebben een eigen stuk land waar nog een plek mist om de kinderen op te vangen. Momenteel zijn de huizen daar gemaakt van klei en niet opgewassen tegen hevige regen en stormval. Wanneer het hard geregend heeft, lopen alle kamers onder water. Hierin wil stichting C4C zijn steentje bijdragen op financieel maar ook maatschappelijk gebied. Ondersteuning bieden bij de realisatie van een nieuw gebouw.  

De eerste realisaties van de projecten zullen gericht zijn op het terrein van David en Caren in Kisumu.  

Wat voor de stichting van belang is, is dat er subsidies en sponsoringen geworven gaan worden. Dit zullen wij doen zoals eerder benoemd in het kopje visie.  

De stichting is zoekende naar vele samenwerkingen met andere organisaties en stichtingen, want samen staan we sterk.  

 

Concurrentie 

 

Stichting C4C is niet gericht op concurreren met andere organisaties of instanties, maar om juist te zoeken naar samenwerking en verbinding om een wezenlijk verschil te maken in de wereld. Wij zijn gericht op relaties en niet naar verwijdering. 

  

Product 

De diensten die de stichting zal leveren zijn als volgt: 

  • Sponsoren projecten 3e wereld landen 

  • Aanleveren schoolartikelen 

  • Aanleveren schooluniformen 

  • Aanleveren schoenen 

  • Het leveren van eten en drinken 

  • Ondersteuning bieden in onderwijs en sport 

  • Kerkelijke ondersteuning geven 

  • Opbouwen dorpen denk hierbij aan: kerk, school, kwalitatief onderkomen en watervoorzieningen voor de desbetreffende kinderen waar vesting geboden wordt op deze plaats 

 

Verdienmodel 

Inkomstenbron 

Doel 

Werkelijk 

Totaal 

Subsidies 

7.500 

n.b. 

10.000 

Sponsoracties basisscholen 

1.500 

n.b. 

2.500 

Vaste sponsoren* 

500 

500 

500 

Samen werkingen kerken * 

150 

n.b. 

150 

Kleding bedrukken* 

200 

n.b. 

200 

Spaarpotten bij andere organisaties* 

100 

n.b. 

100 

QR-code en gift kaarten* 

150 

n.b. 

150 

Emballage supermarkten* 

50 

n.b. 

50 

Startbudget  

 

1.594,42 

1.594,42 

Totaal 

 

2.094,42 

15.244,42 

De met ster gemarkeerde berekening hierboven is op maandelijkse basis gebaseerd* 

Zonder ster gemarkeerde onderwerpen is jaarlijks of staat vast 

 

 

Alle inkomsten bronnen zullen ten goede komen van de weeskinderen in Kenia en Oeganda.  

 

Functionarissen 

Bestuur: 

Voorzitter: Martijn Schoonhoven 

Penningmeester: Jonathan Floor 

Secretaresse: Ayla van der Pols 

In een reeds eerdere vergadering hebben wij als bestuur de functieprofielen besproken en gekeken met elkaar wat de sterke- en minder sterke kanten zijn van de bestuursleden. Dit hebben wij voor onszelf vastgelegd in een document, ook hebben wij als bestuur afgesproken dat wij over 1 jaar gaan kijken hoe de functieprofielen nu zijn en of daar enige vooruitgang in geboekt is. En vervolgens kijkende wat het bestuur nog nodig heeft als input van elkaar en eventueel van anderen om te groeien. 

Adviseurs:  

Naomi Floor 

Jelmer Dijkhuizen  

Mariska Kooyman  

Jimmy Sattoe 

 

Creatief vormgever:  

Liene Vedder 

 

Financieel 

Stichting C4C is officieel opgericht op 16-04-2020 met bijbehorende akte waarin de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status is vastgelegd. Dit om een betrouwbaarheidslabel af te geven naar onze donateurs en sponsoren. Deze giften kunnen zodoende aan het einde van het jaar opgegeven worden bij de belastingdienst. Daarnaast is er een zakelijke rekening geopend. De  bank die wij hebben gevonden hiervoor voldoet qua visie aan de door ons gestelde eisen, te weten: gaan voor een betere wereld. Ook was deze rekening in onderhoud kosteloos en is geld makkelijk te transporteren naar buitenlandse rekeningen, aangezien dit onze doelgroep is.  

De belastingdienst heeft vastgesteld in een brief op 20-04-2020 dat de stichting is vrijgesteld van de volgende aangiftes: omzetbelasting, loonheffingen en de Vennootschapsbelastingen.  

Door ANBI geregistreerd te zijn geeft dit aan dat er geen loonkosten worden vergoed aan bestuursleden of enige andere betrokkenen. En de stichting heeft zodoende geen winstoogmerk. 

Momenteel is de stichting bezig naar het kijken om subsidies te verwezenlijken door contact te hebben met subsidiegezocht.nl te Emmeloord. Wanneer dit niet mogelijk is zal de stichting haar pijlen op andere instanties gaan richten.  

De stichting heeft al 2 vaste sponsoren per maand, die voor een prettige bijdragen zorgen. Wel is de stichting nog op zoek naar meerdere vaste donateurs.  

Het bestuur zal door middel van vergaderingen gaan kijken of er mogelijkheden zijn tot giftkaarten en eventueel een QR-code te ontwikkelen waardoor mensen eenmalig of maandelijks een bijdragen kunnen leveren.  

Inmiddels is er een redelijk startbudget waarin de kleinere goederen eventueel al gerealiseerd kunnen worden. Denk hierbij aan schoenen, eten en drinken en eventueel schoolbenodigdheden. 

Het bestuur zou het wenselijk vinden dat er kleinere sponsoracties gehouden worden op basisscholen. Denk hierbij aan cakes bakken, lege flessen verzamelen, sponsorlopen etc. Maar ook voorlichtingen verschaffen over de te realiseren projecten.    

Ook beoogd de stichting samen werkingen te betrachten met kerken en christelijke evenementen om eventueel extra collectes/ sponsorgelden op te halen. 

Daarnaast is er nog een ander mooi initiatief om financiën op te halen. Dit zullen wij doen door middel van het bedrukken van kleding/ accessoires (mutsen, handschoenen etc.). Met Bijbelteksten en eventueel het C4C logo wanneer gewenst. 

Als laatste te vermelden bron van inkomsten is door (horeca) bedrijven te benaderen om daar eventueel een spaarpot neer te zetten waarbij klanten/ gasten een donatie kunnen doen. En is er ook nog de supermarkten waarbij de emballage ook gedoneerd kan worden aan een goed doel. Zodoende wil de stichting hierbij naar de mogelijkheden kijken of wij in aanmerking komen als goed doel voor supermarkten. 

 

 

 

Financiële doelen die behaald zijn zullen vermeld worden op onze website. En daarbij ook de ontwikkelingen waar het bestuur mee bezig is zodat sponsoren en mensen die geld doneren weten waar de stichting mee bezig is.  

Alles met betrekking tot financiën is in handen van de penningmeester. Hij beheerd de financiën en de bankrekening van stichting C4C.    

 

Samenwerking 

Stichting C4C vind het belangrijk in de eerste plaats dat er een goede communicatielijn is tussen de stichting en de desbetreffende personen op de locaties in Kenia en Oeganda.  

De stichting heeft voor ogen om met zoveel mogelijk instanties samen te werken en te sparren. Hoe meer betrokkenen, hoe meer kennis. 

Door de inzet en betrokkenheid van adviseurs, kan de stichting bouwen aan vele nuttige en relevante contacten. 

Ook wil de stichting samenwerking betrachten met vele basisscholen door heel Nederland om sponsoracties en voorlichtingen te geven. En zodoende te investeren in de lopende projecten. 

Naast basisscholen wil  stichting C4C ook samenwerken met kerkgenootschappen die open staan voor samenwerking met onze stichting.  

De stichting wil zichzelf ook profileren op meerdere christelijke evenementen om naamsbekendheid te verwerven en contact te leggen met andere stichtingen en organisaties.  

Het bestuur vind het prettig dat er onderling een goede samenwerking is en een vertrouwensband wordt opgebouwd. Dit doet men door regelmatig te vergaderen, maar ook elkaar op de hoogte te houden via mail en Whatsapp, zodat praktische zaken snel geregeld kunnen worden en dat er ook heldere en duidelijke communicatie is op deze wijze. Zo voorkomen we op grote schaal miscommunicatie en blijven de lijntjes kort. Samen bidden is een basis waarden binnen het bestuur, vooral ook om de neuzen dezelfde kant op te houden!

bottom of page